Privacystatement

Privacy statement van Schaakclub De Twee Kastelen

1. Introductie
Schaakclub De Twee Kastelen is de beheerder van de website https://de2kastelen.nl . In dit overzicht wordt aangegeven hoe DTK persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is DTK.

DTK zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. DTK houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van DTK worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door DTK verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan DTK ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van DTK, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
DTK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het uitoefenen van de doelstellingen van DTK, inclusief maar niet beperkt tot
1) om contact met u te kunnen opnemen;
2) om u informatie te sturen;
3) het organiseren van schaakwedstrijden;
4) het bijhouden van uitslagen en standen;
5) het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
- het bijhouden van een ledenadministratie;
- het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond (“FSB”) en de landelijke bond (“KNSB”).
Daarnaast verstrekt DTK  ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van DTK, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die DTK verstuurt.

Geen commercieel gebruik
DTK zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. DTK kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
DTK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
DTK neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van DTK kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. DTK is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. DTK raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van DTK kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. DTK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van DTK. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van DTK behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

  1. Contact
    Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van DTK.